علت افت کردن فشار پکیج

Rate this item
(1 Vote)

علت  افت کردن فشار پکیج

 

اگر فشار پکیج کمتر از سه یا چهار روز افت میکند یعنی از یک و نیم به صفر میرسد نشانه وجود عیب در دستگاه یا مدار شوفاژ است

احتمال اول: نشتی در مدار شوفاژ که میتواند در رادیاتور یا پکیج باشد ک دیده میشود و یا در لوله های کف باشد ک دیده نمیشود.

علت  افت کردن فشار پکیج

احتمال دوم :نداشتن شارژ در منبع انبساط. که باید. بوسیله سرویسکار شارژ شود

احتمال سوم سوراخ بودن منبع انبساط که تقریبن شبیه مورد دوم است

احتمال چهارم:سوراخ بودن مبدل ثانویه در پکیج دو مبدل یا سوراخ بودن مبدل در پکیج تک مبدل

احتمال پنجم. :شیرپرکن خراب است

احتمال ششم:شیر پرکن را نبستید


علت  افت کردن فشار پکیج
علت افت کردن فشار پکیج


كم شدن فشار اب گرم مصرفی در پكیج


در دو حالت این اتفاق میفتد كه فشار اب گرم مصرفی كم شده

اول اینكه سیتم لوله كشی شما دچار گرفتگی شده باشد كه میتوان توسط نیروی متخصص شیلنگها سینگ ظرف شویی یا رابازوتمیز شود

دوم اینكه دستگاه پكیج شما مبدل ان رسوب گرفته باشد دراین صورت هم میتوان توسط تكنسین دستگاه را باز

كرد تا مبدل ان اسید شویی شود

در هرصورت این رسوب اب است كه موجب افت فشار میشود

كم شدن فشار اب گرم مصرفی در پكیج

فلوسویچ پکیج دیواری ایساتیس9 مارس 2016 با باز شدن آب گرم مصرفی تور بین فلو سویچ شروع به چرخش کرده و باز اگر آب سرد با فشار وارد پکیج دیواری می شود ولی آب گرم با فشار کم خارج  دستورالعمل کاربری شرکت صنعتی شوفاژکاراﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي ﭘﮑﯿﺞ ﺷـﻮﻓﺎژ دﯾﻮاري ﮐﺎﻣﻔﻮرت و

ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻫﺎي 32FH2 ،28FH2 و 40FH2 ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ ﺣﺮارت آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﺸﺎر آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ، در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ: 1~3° Ø≥150 ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺑﻌﺪي در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت (DOWN)4 ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ : ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ و  سیم کشی و لوله کشی ساختمانی عمل گرمایش در رادیاتور از طریق لوله های حاوی آب گرم دیگ است که درون آن گردش می کند و حرارت را توسط جابه جایی منتقل می كم شدن فشار اب گرم مصرفی در پكیج

علت  افت کردن فشار پکیج

تکنوفن