پرشر سوئیچ پکیج دیواری ایران رادیاتور

Rate this item
(1 Vote)

پرشر سوئیچ پکیج دیواری ایران رادیاتور

پرشر سوئیچ هوا پکیج

پرشر سوئیچ هوا:

کنترل خروجی محصولات احتراق

عملکرد داخلی پرشر سوئیچ هوا

پرشر سوئیچ پکیج دیواری ایران رادیاتور


پرشر سوئیج هوا تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند .

قبل از اینکه برد فن را روشن کند،رد کنترل می کند مدار پرشر سوئیچ هوا باز باشد.

سپس در صورت باز بودن مدار پرشر سوئیچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس دوباره برد ،مدار پرشر سوئیچ هوا را کنترل می کند که بار روشن شدن فن و مکش از لوله آنتی کندانس مدار پرشر سوئیچ هوا بسته شده باشد.

نحوه تست کردن پرشر سوئیچ هوا:

 

 

پرشر سوئیچ پکیج دیواری ایران رادیاتور
پرشر سوئیچ پکیج دیواری ایران رادیاتورلوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سیمی برق که به پرشر سوئیچ هوا متصل شده را جدا کرده آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید مدار آن قطع باشد سپس از لوله آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوئیچ هوا با مکش وصل شود.

تست پرشر سوئیچ هوا حین کارکرد .

اگر فن خاموش باشد بایستی با اهم متر باز بودن مدار پرشر سوئیچ هوا را کنترل کرد .

و اگر فن روشن باشد بایستی با اهم متر بسته بودن مدار پرشر سوئیچ هوا را کنترل کرد.

در صورت معیوب بودن پرشر سوئیچ هوا:

اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتب کندانس فن روشن نشود ولی با کشیدن یکی از سیم های پرشر سوئیچ هوا فن روشن شود پرشر سوئیچ هوا معیوب است.

فن روشن باشد:

اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود پرشر سوئیچ هوا سالم وگرنه معیوب است.

محل نصب پرشر سوئیچ هوا

بالای محعظه احتراق و نزدیک به فن قرار دارد.

پرشر سوئیچ پکیج دیواری ایران رادیاتور

تکنوفن