کدهای اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطا

Rate this item
(0 votes)

کدهای اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطا


E01     خطای فشار گاز     

   کدهای اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطا    ولوم را حداقل 2 ثانیه روی R بگذارید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید پکیج


    بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج


    بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط


    تنظیم بودن الکترود جرقه


    تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم های رابط


    جابجایی فاز و نول برق ورودی


    بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل


    عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز


    عملکرد صحیح برد کنترلی

 

کدهای اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطا
کدهای اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطاE02     خطا توسط سنسور ترموستات ایمنی صادر شده است     نشانگر را حداقل 2 ثانیه روی R  بگذارید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

    عملکرد صحیح پمپ
    عملکرد صحیح ترموستات حد
    عملکرد صحیح ترموستات جداری
    باز بودن مسیر گرمایش و به دنبال آن کارکرد صحیح بای پاس اتوماتیک
    گرفتگی مبدل اصلی
    عملکرد صحیح شیر گاز و ببین مدولار

E03     خطا توسط کنترل کننده فشاردودکش(پرشر سویچ) صادر شده است     درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

    صحت عملکرد فن
    صحت سالم بودن و ونتوری اختلاف فشار
    عملکرد درست پرشر فن
    اتصال صحیح شلنگ های رابط پرشر فن به ونتوری اختلاف فشار
    مسدود نبودن دودکش
    صحت عملکرد برد کنترلی

E05     خطای سنسور NTC حرارت مرکزی     درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

    سالم بودن NTCجداری
    عملکرد صحیح پمپ
    مسدود نبودن مسیر گردش آب در سیستم حرارت مرکزی
    صحت عملکرد برد کنترلی

E06     خطای سنسور NTC آب گرم مصرفی     درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

    سالم بودن NTC آبگرم مصرفی
    مسدود نبودن مبدل ثانویه
    عملکرد صحیح سوپاپ ورودی آب سرد (فلومتر)
    عملکردصحیح سنسور الکترونیکی فلومتر
    صحت عملکرد برد کنترل

E10     کم بودن فشار آب     فشار سیستم را کنترل کنید که به مقدار مشخص شده باشد. به قسمت 6 (دفترچه راهنما) مراجعه کنید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

    عملکرد صیح شیر پرکن
    مناسب بودن فشار آب لوله کشی شهری
    عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب

E25     دمای پکیج بیشتر از حد ممکن شده است (احتمالا پمپ از کار افتاده یا مسیر گرمایش مسدود شده است)


E35     خطای شعله     نشان گر را حداقل 2 ثانبه روی R بگذارید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

    بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج


    بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط


    تنظیم بودن الکترود جرقه


    تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم های رابط


    جابجایی فاز و نول برق ورودی


    بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل


    عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز


     عملکرد صحیح برد کنترلی

کدهای اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطا

تکنوفن